NedTil bund     HjemTil hovedside  
© www.akraft.dk ©

Lidt statistik om atomkraft


Driftserfaringer


Driftserfaringer opgøres ofte i enheden reaktorår. 1 reaktorår svarer til at et atomkraftværk er i drift i et år.
Pr. 1.1. 2003 er de samlede erfaringer ca. 11.000 reaktorår.
Figuren viser hvorledes erfaringerne fordeler sig på de enkelte typer.
Trykvandsreaktoren er den dominerende type, hvilket ses på søjlerne.
Der medtages ikke erfaringer fra de trykvandsreaktorer, der anvendes i atomdrevne skibe og ubåde.
Opgørelsen tager ikke hensyn til værkernes størrelse. De mindste værker er de gamle, britiske grafitmodererede CGR-typer, hvoraf de ældste er fra 1957/59.

Til topAldersfordeling

Mange af de første prototyper på atomkraftværker er faktisk i drift endnu.
En del af de mindste og urentable er dog nedlagt.
Figuren viser en opdeling efter alder af de atomkraftværker, der er i drift.

På figuren kan man se, hvor mange der blev igangsat de enkelte år.
Det lave tal for alderen 22 år er året, hvor uheldet på Tremile-øen skete. Efter et par års stilstand kom der for alvor gang i udviklingen midt i 80érne, hvor der gik et nyt atomkraftværk på nettet hver anden uge.
Først i 90érne var de fleste landes atomprogram tilendebragt.
I dag sker den fortsatte udvikling sted i Østen - Indien, Kina, Taiwan og Korea.

Til top


alder
Rådighedsfaktor

En af de hyppigt anvendte indvendinger imod atomkraft har været påstanden om, at atomkraftværkers produktion og driftssikkerhed forringes meget med tiden. I OOA´s udgivelser ses tal i nærheden af 50% kapacitetsfaktor.
Erfaringerne gennem årene har vist en stigende pålidelighed og driftsikkerhed.
Rådighedsfaktoren er et mål for, hvor stor del af tiden, værket producerer el til nettet.

Til topBrændselspriser og driftsomkostninger

priser driftsomkostninger
Figuren viser prisudviklingen på uran (kilde: UIC).
Man ser at uranpriserne stort set har været faldende gennem 90-erne - medens priserne på fossil energi har været stigende.
I øjeblikket er priserne svagt stigende på uran.
Canada er den største eksportør af uran, efterfulgt af Australien, hvis produktion udelukkende går til eksport.

Til topTop-10 liste 2000

Top-10 liste 2002

Til topVerdensmestre 1980 - 2000

  *) Danmarks årlige forbrug 20-25 mia. kWh/år (1 mia. kWh = 1 = TWh)

  *) Verdensrekord


Til topVerdens atomkraftværker og uranbehov 2019-2020

NUCLEAR ELECTRICITET ÅR 2018 REAKTOER I DRIFT
Nov. 2019
REAKTORER under konstruktion
Juni 2002
REAKTOR PLANLAGT
Nov. 2019
URANBEHOV
2018
TWh % Nr. MWe Nr. MWe Nr. MWe tons U
Argentina 6.5 4,7 3 1702 1 27 1 1150 206
Armenien 2.0 25.6 1 376 0 0 0 0 77
Bangladesh 0 0 1 0 2 2400 0 0 0
Hvide Rusland 2.0 0 0 0 2 2388 0 0
Belgien 27.3 39.0 7 5743 0 0 0 0 898
Brasilien 14.8 2.7 2 1896 1 1405 0 0 358
Bulgarien 15.4 34.7 2 1926 0 0 1 1000 334
Canada * 94.5 14.9 19 13.553 0 0 0 0 1616
Kina 277.1 4.2 47 45.688 12 11.155 5 49.750 8713
Taiwan* 35.0 21.6 6 4.884 2 2.600 0 0 966
Czechoslovakiet 28.3 34.5 6 3.932 2 2.400 0 0 686
Storbritannien 59.1 17.7 15 8883 1 1720 3 5060 1796
Finland 21.9 32.5 4 2764 1 1720 1 1250 1066
Frankrig 395.9 71.7 58 63130 1 1750 0 0 8939
Tyskland 71.9 11.7 7 9444 0 0 0 0 1381
Ungarn 14.9 50.6 4 1889 0 0 2 2400 360
India 35.4 3.1 22 6219 7 5400 14 10.500 2334
Iran 6.3 2.1 1 915 1 1057 1 1057 161
Japan 49.3 6.2 33 31379 2 2756 1 1385 1336
Nordkorea 0 0 0 0 0 0 2 1900 0
Sydkorea 127.1 23.7 24 23231 4 5600 0 0 4592
Mexico 13.2 5.3 2 1600 0 0 0 0 236
Holland 3.3 3.1 1 485 0 0 0 0 74
Pakistan 9.3 6.8 5 1355 2 2322 1 1170 219
Rumænien 10.5 17.2 2 1310 0 0 2 1440 187
Rusland 191.3 17.9 36 29139 6 4973 24 25810 5616
Slovakiet 13.8 55.0 4 1816 2 942 1 1200 591
Slovenien 5.5 35.9 1 696 0 0 0 0 141
Sydafrika 10.6 4.7 2 1830 0 0 0 0 294
Spanien 53.4 20.4 7 7120 0 0 0 0 1217
Sverige 65.9 40.3 8 8376 0 0 0 0 1256
Schweitz 24.5 37.7 5 3330 0 0 0 0 502
Ukraine 79.5 53.0 15 13107 0 0 2 1900 1890
USA 808.0 19.3 96 97896 4 5000 3 2550 19164
VERDEN 2563 10.3 443 394.953 56 60.015 109 119.622 67244
TWh % Nr. MWe Nr. MWe Nr. MWe Tons Uranbehov
NUCLEAR ELECTRICITET ÅR 2019 REAKTORER I DRIFT REAKTOR U. OPFØRELSE I ORDRE eller PLANLAGT URANBEHOV 2019
*) Taiwan includeret i Kina

Til top


Sikkerhed i forhold til andre energikilder:

Et studie fra Paul Scherrer Institut i Schweitz fra 1998, bestilt af Swiss Federal Office of Energy, har registreret 4290 enegirelaterede hændelser, hvoraf 1943 er klassificeret som svære. Hændelserne er sammenlignet med diverse energikilder.
Betragtes kun dødsfald pr. produceret TW-år fik man følgende resultat:
døde prår
Atomkraft leverer ca. 2500 TWh/år, herfra skal de 8 dødsfald fordeles over ca. 3.5 år.
Kilde: WNA -
Energy Subsidies and External Costs. August 2004

Økonomi i forhold til andre energikilder:
' Økonomi
Søjlerne viser omkostninger ved diverse energikilders produktionspriser/kWh, andre omkostninger og belastningen ved drivhusgasudslip.

Energikildes CO2-belastning

CO2-eqvivalent
Søjlerne stammer fra en IAEA-publikation.
Sammenligningen mellem kul, olie, gas, hydroelektricitet, vind, sol, biomasse og atomkraft viser, at atom- og og vindenergi udviser det mindste udslip af kuldioxid målt pr. produceret kWh.

Idriftsatte atomkraftværker siden 1980

Nye værker siden 1980
Ofte høres påstanden om, at der ikke er sat nye atomkraftværker i gang i USA og i Vesteuropa siden uheldet på Tremileøen. Påstanden kan ses på Danmark Radios hjemmeside - og er bl.a. blev fremsat af tidl. energiminister Svend Auken i en DR-diskussion med Holger Skjerning.
Det er imidlertid forkert som figuren viser. På figuren ses antallet af idriftsatte atomkraftværker siden 1980. At USA ikke har ordret nye værker i denne periode er en anden sag, og hovedparten af det franske atomprogram er sat i gang efter uheldet på Tremileøen
Der er tale om ca. 300 stk - alene i Vesteuropa er tallet over 90 stk. I USA er tallet ca. 60 stk. siden 1979
Til top

Kilder:

© www.akraft.dk ©

Op Til top   HjemTil hovedside


Oprettet 2. 11. 2002  -  - Opdateret 15.12.2019